Marc Coll Moll
Ciutadella de Menorca, 1997

 

Estudia el batxillerat artístic a l’Escola d’Art de Menorca, actualment cursa 4rt del Grau de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, és allà on comença el seu primer contacte profund amb la pintura i descobreix una gran varietat d’artistes (alguns d’ells locals), que l’influencien de moltes formes diferents. També és a Barcelona on genera gairebé la totalitat de la seva obra. El 2016 duu a terme la seva primera exposició individual a l’Espai Mallorca, Barcelona, de llavors ençà, no ha realitzat més exposicions individuals, però sí ha participat en diferents col·lectives, esdeveniments artístics i certàmens. El 2018 es proclama Guanyador del premi Cartell de les Festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, després d’haver-se presentat en tres ocasions anteriors, finalista en dues d’elles. 

 

És evident lo molt arrelat que està a la seva terra, la majoria de les seves obres són elogis a aquesta. D’alguna forma busca un diàleg indirecte amb Menorca, tot i que en alguns casos és més difícil d’apreciar, en el fons sempre hi ha algun rastre d’aquesta connexió. La topografia de les seves pintures és constantment escabrosa, abrupta i accidentada, com ho és la costa, camins i indrets de la terra en què estan inspirades. El mar, i el fons d’aquest, són també un lloc li agrada endinsar-se (i perdre’s), tant físicament com pictòricament, a la recerca de nous paisatges, emocions i sentiments. Li interessa el passat del Mediterrani, mites i llegendes, l’Antiga Grècia, Ulisses. En el fons la Pintura és com emprendre un viatge, qui sap si rumb a Ítaca, però no deixa de ser un camí d’adversitats constants per les quals un ha de lluitar per trobar resposta a preguntes i a fets. 

 

 

 

Estudia el bachillerato artístico en la Escuela de Arte de Menorca, actualmente cursa 4º del Grado de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, es allí donde comienza su primer contacto profundo con la pintura y descubre una gran variedad de artistas (algunos de ellos locales), que la influencian de muchas formas diferentes. También es en Barcelona donde genera casi la totalidad de su obra. En 2016 realiza su primera exposición individual en el Espai Mallorca, Barcelona, desde entonces, no ha realizado más exposiciones individuales, pero sí ha participado en diferentes colectivas, eventos artísticos y certámenes. En 2018 se proclama Ganador del premio Cartel de las Fiestas de San Joan de Ciutadella de Menorca, después de haberse presentado en tres ocasiones anteriores, finalista en dos de ellas.

 

Es evidente lo muy arraigado que está a su tierra, la mayoría de sus obras son elogios a esta. De alguna forma busca un diálogo indirecto con Menorca, aunque en algunos casos es más difícil de apreciar, en el fondo siempre hay algún rastro de esta conexión. La topografía de sus pinturas es constantemente escabrosa, abrupta y accidentada, como lo es la costa, caminos y lugares de la tierra en la que están inspiradas. El mar, y el fondo de éste, son también un lugar que le gusta adentrarse (y perderse), tanto físicamente como pictóricamente, en busca de nuevos paisajes, emociones y sentimientos. Le interesa el pasado del Mediterráneo, mitos y leyendas, la Antigua Grecia, Ulises. En el fondo la Pintura es como emprender un viaje, quizá rumbo a Ítaca, pero no deja de ser un camino de adversidades constantes por las que uno tiene que luchar para encontrar respuesta a preguntas y en hechos.

He studied artistic baccalaureate at the School of Art of Menorca, he is currently attending the 4th year of the Fine Arts Degree at the University of Barcelona, where he begins his first deep contact with painting and discovers a great variety of artists (some of them local) , that influence it in many different ways. It is also in Barcelona where he generates almost all of his work. In 2016 he held his first solo exhibition at Espai Mallorca, Barcelona, since then, he has not done more individual exhibitions, but he has participated in different groups, artistic events and contests. In 2018 he was proclaimed Winner of the Poster Award of the Festivities of San Joan de Ciutadella de Menorca, after having been presented on three previous occasions, finalist in two of them.

 

It is evident how deeply rooted he is to his land, most of his works are compliments to it. In some way, it seeks an indirect dialogue with Menorca, although in some cases it is more difficult to appreciate, in the background there is always some trace of this connection. The topography of his paintings is constantly rough, rugged and rugged, as is the coast, roads and places of the earth on which they are inspired. The sea, and the bottom of it, are also a place that likes to enter (and get lost), both physically and pictorially, in search of new landscapes, emotions and feelings. He is interested in the past of the Mediterranean, myths and legends, Ancient Greece, Ulysses. In the background, painting is like taking a trip, maybe heading to Ithaca, but it is still a path of constant adversity that one has to fight to find answers to questions and deeds.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
Copyright © Marc Coll Moll 2018